Kompenzacija reaktivne energijeKompenzacija reaktivne energije se primenjuje u objektima u kojima radi više induktivnih potrošača . Ovi potrošači uzimaju iz mreže reaktivnu energiju, koja se ne troši na rad već na uspostavljanje elektromagnetnog polja. Iako je ova energije nekorisna, ona osciluje između izvora i potrošača, i na taj način opterećuje napojne vodove. Osim motora, izvori reaktivne energije mogu biti:

 • transformatori
 • indukcione peći
 • izvori svetla na bazi pražnjenja  u  gasovima
 • fluo  izvori  svetla
 • aparati za zavarivanje
 • moderna IT oprema

Vektorski zbir aktivne i reaktivne energije se naziva prividna snaga.

Što je manja reaktivna snaga potrošača, manja je i prividna snaga, a samim tim je manja i struja koja teče napojnim vodovima. Kao rezultat smanjenja reaktivne energije, povećava se prenosna moć kabla, odnosno istim presekom kabla se može preneti veća aktivna snaga, smanjuje se zagrevanje kabla pa se produžava životni vek izolacije, usled manje struje manji su padovi napona, pa se direktno utiče na pouzdan rad uređaja. Kada uzmeno u obzir da kompenzacijom štedimo na računima za električnu energiju, jasno je da su prednosti kompenzacije višestruke.

Realizacija sistema kompenzacije reaktivne energije se sprovodi u tri najvažnija koraka:

 • Merenja i analize, odnosno utvrđivanja stvarne potrošnje reaktivne energije
 • Izrada projektne dokumentacije za sistem kompenzacije reaktivne energije sa studijom isplativosti
 • Izvođenje radova i puštanje u pogon postrojenja

Sistem kompenzacije reaktivne energije se sastoji iz sledećih komponenti:

 • Automatsku detekciju i regulaciju reaktivne energije sa komunikacionim uređajima
 • Sklopnu tehniku
 • Kondezatorske baterije
 • Kablovsku instalaciju